LỜI HAY Ý ĐẸP

Mục đích

Muốn đạt được mục đích thì phải: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Xem tiếp
 

Học

Học để làm việc, làm người, làm cán bộ.

Xem tiếp